Mittetulundusühingu Fellin Bowling  Club

 

PÕHIKIRI

 

Põhikiri on vastu võetud Fellin Bowling Club asutamiskoosolekul

06. märtsil 2008.a.

 

 

1.ÜLDSÄTTED

 

1.1.Mittetulundusühingu Fellin Bowling Club,lühendatult BC Fellin (edaspidi tekstis´´BC Fellin´´) on vabatahtilkkuse alusel ühinenud inimeste sõltumatu, iseseisev mittetulundusühing, mis tegutseb isemajanduse ja isefinantseerimise printsiipidel.

1.2.BC Fellin on kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidline isik.Tal on oma arveldusarve pangas, oma nimega sümboolika.

1.3.BC Fellin juhatuse asukoht on Uus 12-5,Viljandi,71007.

1.4.Oma tegevuses juhindub BC Fellin Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.5.BC Fellin on asutatud määramata tähtajaks.

 

 

2.TEGEVUSVALDKOND JA VARAD

 

2.1.BC Fellin tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa bowlingu harrastamisele ja populariseerimisele ning oma liikmete ühise tegevusega sportliku tegevuse- piljard,  golf, ujumine, jalgrattasport, tennis,  pallimäng, jne. –arenemisele,  arendada üldist tervistavat-sportlikku kasvatust ja ellusuhtumist, aidates sellega kaasa inimeste vaimsele ja füüsilisele arengule ning nende vaba aja sisukamale veetmisele.

2.2.Nende eesmärkide elluviimiseks on BC Fellin tegevusvaldkondadeks:

2.2.1.klubi tegevusest huvitatud inimeste koondamine ja ühendamine ning neile sobiliku tegevuse leidmine, neile praktiliste oskuste ja teadmiste õpetamine;

2.2.2.võistluste korraldamine ja võistlustel osalemine;

2.2.3.oma ühingu liikmete vaba aja sisustamine;

2.3.Põhieesmärgi saavutamiseks ja püstitatud ülesannete täitmiseks BC Fellin:

2.3.1.osutab spordiharrastajatele mitmekülgset tehnilist, praktilist, ja organisatsioonilist abi, hangib vajalikke materjal-tehnilisi vahendeid, kogub ja vahetab infot;

2.3.2.viib iseseisvalt läbi piirkondlikke sportlikke üritusi, osaleb üleriigilistel ning teiste klubide poolt korraldavatel võistlustel  ja ürituste organiseerimisel;

2.3.3.arendab koostööd teiste spordiorganisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmade ja üksikisikutega;

2.3.4.korraldab teabepäevi, treeninglaagreid jne. Ja muid meelelahutuslikke üritusi, korraldab või vahendab nendest  osavõttu ja võimaluse korral finantseerib seda tegevust või taotleb selle tegevuse finantseerimist;

2.3.5.organiseerib oma liikmete ja nende perekonnaliikmete puhkuse sisukalt ja tervislikku  veetmist;

2.3.6.tegevuseks vajalike vahendite hankimise eesmärgil viib läbi ühekordseid tasulisi spordiüritusi, korraldab spordiväljaannete ja sporditrükiste väljastamist ja müüki.

2.4.Oma tegevuse arendamiseks  on BC Fellin õigus:

2.4.1 omandada oma nimel varalisi ja  mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, arendada koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega  nii vahetult kui vahendusorganisatsioonide kaudu;

2.4.2. ühineda teise  mittetulundusühinguga  või jaguneda vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras;

2.4.3.võtta laenu, omandada, võõrandada ja rentida hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari ja muud vara;

2.4.4.omada põhikirjaliseks  tegevuseks vajalikku kinnisvara.

2.5.MTÜ Fellin Bowling Club vahendid moodustavad:

*klubi sisseastumis- ja liikmemaksudest,

*sihtotstarbelisest eraldisest  ja osamaksest,

*korraldatavate ürituste piletite müügist, osavõtumaksudest ja muudest teenustest,

*annetustest  ja sponsortoetustest

2.6.Saadud vahendeid kasutatakse:

*vajalike sporditarvete ja vahendite soetamiseks;

*võistluste, treeningute ja sportlik-meelelahutuslike ürituste korraldamiseks;

*sportlaste osavõtumaksude tasumiseks võistlustest osavõtuks;

*reklaamikuludeks;

*klubi majanduskuludeks;

*treenerite ja juhatuse liikmete tasustamiseks  vastavalt võimalustele;

 

3.LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

3.1.BC Fellin liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes soovib osaleda BC Fellin tegevuses ja kes tunnistab  ning täidab käesolevat põhikirja. BC Fellin toetajaliikmeteks võivad olla kõik klubi tegevusest huvitatud ja klubi tegevuse arendamisel  kaasaaidata soovivad nii füüsilised kui juriidilised isikud.Toetajaliikmete ja klubi suhted rajatakse koostöölepingutele, milles sätestatakse ka poolte vastastikused õigused ja kohustused.

3.2.Liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus juhatusele, kes kutsub kokku üldkoosoleku, kes  otsustab liikmeks  vastuvõtmise  ühe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. Üldkoosoleku otsuse ärakiri liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta  saadetakse avalduse esitanud isikule kolme päeva jooksul  arvates otsuse tegemise päevast.

3.3 BC Fellin liikmetel on kehtestatud sisseastumismaks ja liikmemaks. Maksude  suuruse ja  tasumise korra määrab kindlaks klubi liikmete üldkoosolek.

3.4.BC Fellin liikmel on õigus:

3.4.1.olla õigeagselt  kutsutud  üldkoosolekule ja võtta sellest osa  isiklikult  või esindaja kaudu;

3.4.2.valida ja olla valitud  BC Fellin juhtimis-või kontrollorganitesse;

3.4.3 saada juhatuselt informatsiooni kõigist klubi tegevust puudutavatest või üldkoosoleku  päevakorda võetud küsimustest;

3.4.4.saada juhatuselt üldkoosoleku protokolli väljavõtet;

3.4.5.kasutada klubi vara korras, milline määratakse kindlaks juhatuse poolt;

3.4.6.osaleda ühisüritustes;

3.4.7.välja astuda liikmest.

3.5.Liikmest väljaarvamise  otsustab juhatus liikme avalduse alusel  ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest.

3.6.BC Fellin liige on kohustatud:

3.6.1.täitma  BC Fellin põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

3.6.2.võtma aktiivselt osa klubi tegevusest, osalema klubi ees seisvate ülesannete lahendamisel;

3.6.3.heaperemehelikult hoidma klubi vara;

3.6.4.hoiduma oma tegevusega või tegevustega klubi maine kahjustamisest;

3.6.5.hüvitama tema süülisel käitumisel klubile tekitatud materiaalse kahju.

3.7.BC Fellin üldkoosoleksul on õigus liige välja heita, kui liige:

*ei täida põhikirja kohustusi;

*ei täida liikmete üldkoosolekute või juhatuse otsuseid;

*paneb toime teo mis ei vasta klubi eesmärgile ja eetikale;

3.8.Kui liikmelisus  lõpeb majandusaasta keskel, on liikmel kohustus tasuda liikmemaks kogu majandusaasta eest. Klubi liikmest väljaastumisel  või väljaheitmisel klubile tasutud sisseastumismaks ja liikmemaksud tagastamisele ei  kuulu.Kõik temale klubi poolt  kasutamiseks antud inventar ja muu vara kuulub klubile tagastamisele.

 

4.JUHTIMINE

 

4.1.BC Fellin kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.Üldkoosolek toimub mitte harvemini kui kaks korda aastas. Vajadusel , kui seda nõuab juhatus või  1/10  liikmetest , kutsutakse kokku erakorraline üldkoosolek.Üldkoosoleku  kokkukutsumisest  peab teatama  vähemalt seitse  päeva ette.

4.2Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

*põhikirja muutmine

*juhatuse liikmete valimine

*liikmeks vastu võtmine ja välja heitmine

*järelvalvet teostava organi  määramine

*klubi tegevusplaani kinnitamine

*klubi sisekorraeeskirjade kinnitamine

*klubi juhatuse ja revisjoni aruande kinnitamine

*klubi juhatuse ja revisjoni  tegevuse kohta  esitatud kaebuste läbivaatamine

*BC Fellin ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise,  ja tegevuse lõpetamise      otsustamine

*muude BC Fellin tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamidest.

4.3.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb üle poole liikmetest. Kui  üldkoosolek ei saavuta  nõutavat liikmete arvu,  kutsub juhatus kahe nädala jooksul  kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek  on pädev vastu võtma otsuseid,  sõltumata üldkoosolekul osalenud inimeste arvust, kuid üksnes juhul kui, üldkoosolekul osaleb vähemalt  neli  liiget.

4.4Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest,  väljaarvatud  reorganiseerimise  ja  likvideerimise küsimuse otsustamine, kus on vajalik 2/3 liikmete osavõtt.

4.5.Igal liikmel on üks hääl. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku  huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse  alustamist või lõpetamist.

4.6.Ühingut esindab ja juhib juhatus. Juhatus on viie liikmeline. Juhatuse liige peab olema teovõimeline  füüsiline isik. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatus võib vastu võtta otsuseid,  kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse  otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud liikmete lihtthäälteenamus.

Üldkoosolek võib juhatuse liikme igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

4.7.Juhatuse pädevusse kuulub:

*liikmete registri  pidamine

*klubi vara arvestuse pidamine

*klubi tegevuse korraldamine,  juhtimine ja esindamine

*raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele

*üldkoosoleku kokkukutsumine

*vajalike tööde tegemiseks lepingute sõlmimine

*vara võõrandamine ja kasutusse andmine, laenude võtmine

muude küsimuste otsustamine, mis ei välju igapäevastest  tegevusraamidest ja mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse

*majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule.

 

5.KLUBI ARUANDLUS JA TEGEVUSE REVIDEERIMINE

 

5.1.Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruande üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande  kinnitab üldkoosolek.  Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

5.2.Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.  Selle ülesande täitmiseks valib üldkoosolek revidendi või audiitori.

5.3.Revident/audiitor revideerib  ühingu finantsmajanduslikku  tegevust  vähemalt kord aastas ja esitab revideerimisakti üldkoosolekule.

5.4.Revidendil/audiitoril on õigus  ja kohustus kontrollida  ühingu  vara,  raamatupidamisdokumente ning  on  õigus nõuda selgitusi  ja abi  oma ülesannete täitmiseks.

 

6.ÜHINGU REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE

 

6.1.Ühingu  reorganiseerimine ja likvideerimine  toimub üldkoosoleku  otsuse alusel vastavalt   mittetulundusühingute  seaduses sätestatud korrale.

6.2.Ühingu likvideerimisel  on likvideerijateks  juhatuse liikmed. Likvideerijad  avaldavad teate  likvideerimismenetlusest  üleriigilise  levikuga  ajalehes ja väljaandes ´´Avalikud Teadaanded´´.

Likvideerimisteates  teatatakse  võlausaldajatele,  et oma  nõuded tuleb esitada  kahe kuu jooksul teate avaldamisest.

6.3.Peale  kõigi võlausaldajate  nõuete rahuldamist  jaotatakse allesjäänud  vara  ja vahendid vastavalt üldkoosoleku  otsusele  teisele  sama eesmärgiga  mittetulundusühingule  või kohalikule omavalitsusele  BC Fellin põhikirjaliste  ülesannete  edasiarendamiseks.

6.4.Pärast likvideerimise  lõppemist  esitavad  likvideerijad  avalduse mittetulundusühingu  BC Fellin registrist   kustutamiseks.